ข้อมูลบุคลากร

นางสาวจิราภา พูนสูงเนิน

ชื่อ-สกุล

นางสาวจิราภา พูนสูงเนิน

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

บธ.บ.