ข้อมูลบุคลากร

นางสาวจุทาทิพย์ ทองนพ

ชื่อ-สกุล

นางสาวจุทาทิพย์ ทองนพ

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศศ.บ.