ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล

นางสาวภาณิชดา ศรีแพรศรี

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศศ.บ.,วท.ม.