ข้อมูลบุคลากร

นางสาววิชยา วัฒนกูล

ชื่อ-สกุล

นางสาววิชยา วัฒนกูล

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

กศ.บ.