ข้อมูลบุคลากร

นางสาวไอริณ  อุ่นสาลี

ชื่อ-สกุล

นางสาวไอริณ อุ่นสาลี

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ., ศษ.ม.