ข้อมูลบุคลากร

นายศิธา สุธาวุฒิ

ชื่อ-สกุล

นายศิธา สุธาวุฒิ

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

กศ.บ.,ศษ.ม.