ข้อมูลบุคลากร

นายปรัชญา  เดิมหลิ่ม

ชื่อ-สกุล

นายปรัชญา เดิมหลิ่ม

ตำแหน่ง

ครู ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

การศึกษา

ค.บ.