ข้อมูลบุคลากร

นางปิยดา  ละอองปลิว

ชื่อ-สกุล

นางปิยดา ละอองปลิว

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

วท.บ.,กศ.ม.