ข้อมูลบุคลากร

นางปุณยนุช  แก้วพาดี

ชื่อ-สกุล

นางปุณยนุช แก้วพาดี

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

วท.บ., วท.ม.