ข้อมูลบุคลากร

นางสาวณัฐณิชา  แถมยิ้ม

ชื่อ-สกุล

นางสาวณัฐณิชา แถมยิ้ม

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

คบ.