ข้อมูลบุคลากร

นางสาวณัฐสุภา  ภาพสิงห์

ชื่อ-สกุล

นางสาวณัฐสุภา ภาพสิงห์

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

คบ.