ข้อมูลบุคลากร

นางสาววาริน  ไทยศิริ

ชื่อ-สกุล

นางสาววาริน ไทยศิริ

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

คบ., กศ.ม.