ข้อมูลบุคลากร

นางสาวสุภรัตน์  เฉลิมวัฒน์

ชื่อ-สกุล

นางสาวสุภรัตน์ เฉลิมวัฒน์

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

กศ.บ.