ข้อมูลบุคลากร

นายเจษฎา  ผลภาค

ชื่อ-สกุล

นายเจษฎา ผลภาค

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

คบ.