กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 งานแนะแนว ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมภูมิรัตน
โดยมีนายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมทั้งมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสังคมของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม เข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวินัยของโรงเรียน อีกทั้งยังเสริมสร้างความรัก ความเคารพ ความศรัทธาความคุ้นเคยระหว่างครูที่ปรึกษากับศิษย์ในโรงเรียนแห่งนี้