กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยงานยาเสพติด จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม และกิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ”วันงดสูบบุหรี่โลก” ประจำปี 2565 ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนเสาไห้ ”วิมลวิทยานุกูล”

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger