กิจกรรมสารสนเทศแนะแนว ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพด้วยหลักสะเต็มศึกษา

งานแนะแนวและกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดกิจกรรมสารสนเทศแนะแนว ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพด้วยหลักสะเต็มศึกษา ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 4 ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับโดย นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางวาทินี แสนทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger