กิจกรรม “เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย และจิตวิทยาการให้คำปรึกษาเบื้องต้น”

วันที่  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2565
งานห้องเรียนพิเศษ สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย และจิตวิทยาการให้คำปรึกษาเบื้องต้น” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 28 คน ในหัวข้อ Portfolio, การเตรียมตัวสัมภาษณ์, การปรับmind set, จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเบื้องต้น, Self esteem และ Resilienceโดยมี ดร.ปิยะดา จุลวรรณา รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger