นักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 งานแนะแนวโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” นำนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยการทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาจากพระบรมวงศานุวงศ์
ณ ที่ว่าการอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้แก่

นางสาววิไลวรรณ ขันโท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นายประกาศิต สีชมภู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นางสาวนลพรรณ อ้วนอินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
นางสาวประพิชญา สุขเกษม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7