โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จัดกิจกรรม แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ และโรงเรียนใกล้เคียง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 งานแนะแนว ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จัดกิจกรรม
แนะแนวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ และโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อให้ข้อมูลในการสมัครเข้าศึกษาต่อในรูปแบบออนไลน์ โดยมี
นายเชิดพงษ์ ชูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเปิด พร้อมคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ และบรรยายโดย นางวาทินี แสนทวี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะครูแนะแนว และ ครูที่รับผิดชอบดูแลห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นณ ห้องประชุมภูมิรัตน โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"

I will be back soon

โรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"
สวัสดีครับ👋 ต้องการสอบถามข้อมูลเรื่องใดครับ?
Messenger