การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564

บรรยากาศการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9-1/15 และ ม.2/1-2/7 ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” ขอขอบคุณคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อสม. ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกท่านครับ