นางสาวณิชาภัทร ขอนแก่นผู้ได้รับการพิจารณาเป็น "บุคคลต้นแบบแห่งปี ๒๕๖๔"

นางสาวณิชาภัทร ขอนแก่น

ผู้ได้รับการพิจารณาเป็น “บุคคลต้นแบบแห่งปี ๒๕๖๔” สาขา เยาวชนต้นแบบ ด้านส่งเสริมวิชาการภายใต้โครงการ “สรรเสริญผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน” โดย สมาพันธ์องค์กรผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน แห่งประเทศไทย

https://www.facebook.com/100302712387789/photos/a.100516209033106/118265890591471/