ประกาศ ให้บุคลากรโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" แต่งกายด้วยชุดไท-ยวน ในทุกวันพฤหัสบดี

รายละเอียด ตามประกาศ