มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในการเปิดเรียนแบบ ON-SITE ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

6 มาตรการหลัก


6 มาตรการเสริม


7 มาตรการเข้ม