ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565