ข้อมูลบุคลากร

นางจันทรา  เดิมหลิ่ม

ชื่อ-สกุล

นางจันทรา เดิมหลิ่ม

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.