ข้อมูลบุคลากร

นางสาวประภัสสร  เศรษฐา

ชื่อ-สกุล

นางสาวประภัสสร เศรษฐา

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

วท.บ., ศษ.ม.