ข้อมูลบุคลากร

นางสาวรุ่งอุทัย  ผลเกิด

ชื่อ-สกุล

นางสาวรุ่งอุทัย ผลเกิด

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

วท.บ., ศษ.ม.