ข้อมูลบุคลากร

นางสาวสุนิษา  ปัญญะคติ

ชื่อ-สกุล

นางสาวสุนิษา ปัญญะคติ

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศษ.บ.