ข้อมูลบุคลากร

นางสาวสุพิชฌาย์  ลิ้มตระกูลไทย

ชื่อ-สกุล

นางสาวสุพิชฌาย์ ลิ้มตระกูลไทย

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

วท.บ., วท.ม.