ข้อมูลบุคลากร

นางสาวอรรัมภา  คำนูเอนก

ชื่อ-สกุล

นางสาวอรรัมภา คำนูเอนก

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

วท.บ., ศษ.ม.