ข้อมูลบุคลากร

นางโชติกา  เดชพล

ชื่อ-สกุล

นางโชติกา เดชพล

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.