ข้อมูลบุคลากร

นายขจรศักดิ์  รอดบุญยัง

ชื่อ-สกุล

นายขจรศักดิ์ รอดบุญยัง

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.