ข้อมูลบุคลากร

นายประเจิด  อู่อะรุญ

ชื่อ-สกุล

นายประเจิด อู่อะรุญ

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

กศ.บ., ศษ.ม.