ข้อมูลบุคลากร

นางพิมลภัทร  โพธิ์ศรี

ชื่อ-สกุล

นางพิมลภัทร โพธิ์ศรี

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.