ข้อมูลบุคลากร

นางสาวจันทิมา  เมืองจุมพล

ชื่อ-สกุล

นางสาวจันทิมา เมืองจุมพล

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

อบ.