ข้อมูลบุคลากร

นางสาวนัยนา  ตรีเนตร

ชื่อ-สกุล

นางสาวนัยนา ตรีเนตร

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.