ข้อมูลบุคลากร

นางสาวภัทรา  ยศยิ่ง

ชื่อ-สกุล

นางสาวภัทรา ยศยิ่ง

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.