ข้อมูลบุคลากร

นางสาวสุจิกา เนื่องจำนงค์

ชื่อ-สกุล

นางสาวสุจิกา เนื่องจำนงค์

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

บธ.บ.