ข้อมูลบุคลากร

นายธนสรณ์  แก้วสุวรรณ

ชื่อ-สกุล

นายธนสรณ์ แก้วสุวรรณ

ตำแหน่ง

ครูผู้ช่วย

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.