ข้อมูลบุคลากร

นายปรเมษฐ์ ปานเกลียว

ชื่อ-สกุล

นายปรเมษฐ์ ปานเกลียว

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.