ข้อมูลบุคลากร

ว่าที่ รต.ฤทธิศักดิ์  กุลธราวิทย์

ชื่อ-สกุล

ว่าที่ รต.ฤทธิศักดิ์ กุลธราวิทย์

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.