ข้อมูลบุคลากร

นางสาวสกุลตรา  กลิ่นเกษร

ชื่อ-สกุล

นางสาวสกุลตรา กลิ่นเกษร

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ศศ.บ.