ข้อมูลบุคลากร

นายอภิรติ  ผดุงอรรถ

ชื่อ-สกุล

นายอภิรติ ผดุงอรรถ

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.