ข้อมูลบุคลากร

นางลดาวัลย์  ช้างเนียม

ชื่อ-สกุล

นางลดาวัลย์ ช้างเนียม

ตำแหน่ง

ครูชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

ค.บ.,กศ.ม.