ข้อมูลบุคลากร

นายอนุชิต  กิ่งก้าน

ชื่อ-สกุล

นายอนุชิต กิ่งก้าน

ตำแหน่ง

ครู

ปฏิบัติหน้าที่

ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้

การศึกษา

พธ.บ.